Адвокат гр.Бургас-Регистрация на фирма,ЕТ,ЕООД,ООД. ВНЖ в Болгарии!

    Български (България)Russian (CIS)English (United Kingdom)

advokat-v-bolgarii2

advokat-v-bolgarii3

НЕСЕКВЕСТИРУЕМОСТ НА ЖИЛИЩЕ

Е-мейл Печат ПДФ

2/ Решение № 339 от 27.05.2004 г. на ВКС по гр. д. № 668/2003 г., II г. о., докладчик съдията Веска Райчева;
чл. 135, ал. 2 ЗЗД, чл. 339, б. "ж" ГПК;
 За да бъде жилището несеквестируемо, то следва да служи за живеене на длъжника и неговото семейство, от каквато възможност длъжниците сами са се лишили, продавайки го на дъщеря си, и за задоволяване на нейните жилищни нужди. С разпореждането, което длъжниците са извършили с една несеквестируема вещ, отпадат облагите на несеквестируемостта. Обратното разрешение би възнаградило недобросъвестния длъжник и е несъвместимо със защитното предназначение на несеквестируемостта. Като прехвърля несеквестируемата вещ, длъжникът разкрива, че не се нуждае от нея.


Производството по делото е образувано по повод подадената касационна жалба от Д. Ю. А. и Х. А. А. Решение от 8.05.2003 г. по гр. д. № 502/2002 г. на С. окръжен съд, с което е уважен предявеният срещу него иск с правно основание чл. 135 от ЗЗД. Жалбоподателите твърдят, че решението е неправилно, тъй като е постановено в нарушение на материалния закон. Навеждат и доводи за нарушение на съществени правила на съдопроизводството.
Ответниците Г. И. Г. и С. Д. Х., редовно призовани, не вземат становище по жалбата.
Касационната жалба е подадена в срока по чл. 218в, ал. 1 от ГПК, поради което е процесуално допустима.
Върховният касационен съд, като обсъди доводите на страните във връзка с изложените касационни основания и като провери данните по делото, намира следното:
Жалбата е неоснователна.
С обжалваното решение въззивният съд, като е отменил Решение от 25.06.2002 г. по гр. д. № 108/2002 г. на Д. районен съд, е уважил предявения срещу жалбоподателите и ответницата С. Д. иск с правно основание чл. 135 от ЗЗД и е обявил за недействителна спрямо ответника Г. И. продажбата, извършена на 19.05.2001 г., по силата на която Д. Ю. и Х. А. са прехвърлили на дъщеря си С. Д. с НА № 180/2001 г. на нотариус при Д. районен съд едноетажна жилищна сграда и допълнителна такава в гр. Д., за сумата от 3 700 лева.
За да постанови обжалваното решение, въззивният съд, обсъждайки доказателствата по делото в съвкупност, правилно е приел за установено, че сделката е сключена, след като жалбоподателите са станали длъжници на ответника Г. И. за сумата 3 675 $, дадени им от него, за събирането на които той е образувал изп. дело № 69/2000 г. по описа на съдия районен съд. Правилно е прието от съда, че със сделката длъжниците са увредили кредитора си Г. И., като са знаели за увреждането, а що се касае до знанието и лицето, с което са договаряли - ответницата С. Д., то знанието й по отношение продажба се предполага с оглед разпоредбата на чл. 135, ал. 2 от ЗЗД, тъй като е тяхна дъщеря.
Въззивният съд правилно е приел, че вземането на кредитора е възникнало преди извършването на сделката, чието обявяване за недействителна е поискано, както и че състоянието на длъжниковото имущество следва да се преценява към момента, в който кредиторът е придобил вземането си.
Неоснователно е възражението на жалбоподателите за това, че не следва да се уважава предявеният иск, поради несекверистируемост на обекта - предмет на сделката, по смисъла на чл. 339, б. "ж" от ГПК, тъй като срещу него кредиторът не може да насочи изпълнение, поради това, че е представлявал жилище на длъжника и тази сделка не го уврежда. За да бъде жилището несеквестируемо, то следва да служи за живеене на длъжника и неговото семейство, от каквато възможност жалбоподателите в случая сами са се лишили, продавайки го на дъщеря си, и за задоволяване на нейните жилищни нужди. С разпореждането, което жалбоподателите са извършили с една несеквестируема вещ, отпадат облагите на несеквестируемостта. Обратното разрешение би възнаградило недобросъвестния длъжник и е несъвместимо със защитното предназначение на несеквестируемостта. Като прехвърля несеквестируемата вещ, длъжникът разкрива, че не се нуждае от нея.
С оглед на така изложените съображения и в съответствие с разпоредбата на чл. 218ж от ГПК, Върховният касационен съд, състав на II-ро г. о., намира, че обжалваното решение е правилно постановено, при спазване на материалния закон и съдопроизводствените правила и следва да се остави в сила. Правилно въззивният съд е приел, че предявеният иск с правно основание чл. 135 от ЗЗД е основателен и го е уважил.
Предвид изложените съображения, ВКС, състав на II-ро г. о.,
РЕШИ:
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 8.05.2003 г. по гр. д. № 502/2002 г. на С. окръжен съд.

http://www.advokat-online-bg.com/bg/Правни-услуги.html

 
Ти си тук: Начало > Библиотека > Съдебна практика > НЕСЕКВЕСТИРУЕМОСТ НА ЖИЛИЩЕ