Адвокат гр.Бургас-Регистрация на фирма,ЕТ,ЕООД,ООД. ВНЖ в Болгарии!

    Български (България)Russian (CIS)English (United Kingdom)

advokat-v-bolgarii2

НОРМАТИВНА БАЗА

ТЪРГОВСКИ ЗАКОН-ТЪРГОВСКИ ПОМОЩНИК

Е-мейл Печат ПДФ

zakon-lawТърговски помощник
Чл. 30. (1) Отношенията между търговеца и търговския помощник се уреждат с договор.

(2) Търговският помощник не може да извършва сделки за сметка на търговеца. Когато търговският помощник работи в общодостъпно място за търговия, той се смята овластен да извършва сделките, които обикновено се извършват там.

продължава>
 

ТЪРГОВСКИ ЗАКОН-ТЪРГОВСКИ ПЪЛНОМОЩНИК

Е-мейл Печат ПДФ

zakon-lawТърговски пълномощник
Чл. 26. (1) Търговският пълномощник е лице, упълномощено от търговец да извършва посочените в пълномощното действия срещу възнаграждение. При липса на други указания пълномощникът се смята упълномощен да извършва всички действия, свързани с обикновената дейност на търговеца.

продължава>
 

ТЪРГОВСКИ ЗАКОН-ПРОКУРИСТ

Е-мейл Печат ПДФ

zakon-law

Прокурист

Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 1998 г.) Прокуристът е физическо лице, натоварено и упълномощено от търговец да управлява предприятието му срещу възнаграждение. Упълномощаването може да бъде дадено на повече от едно лице за отделно или съвместно упражняване.

продължава>
 

ТЪРГОВСКИ ЗАКОН-ПРЕДПРИЯТИЯ И СДЕЛКИ С ТЯХ

Е-мейл Печат ПДФ

zakon-lawСделки с предприятие
Чл. 15. (1) Предприятието като съвкупност от права, задължения и фактически отношения може да бъде прехвърлено чрез сделка, извършена писмено с нотариална заверка на подписите. Отчуждителят е длъжен да уведоми кредиторите и длъжниците за извършеното прехвърляне.

продължава>
 

ТЪРГОВСКИ ЗАКОН-ТЪРГОВСКА ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Е-мейл Печат ПДФ

zakon-lawОпределение
Чл. 7. (1) Фирма е наименованието, под което търговецът упражнява занятието си и се подписва.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1993 г.) Всяка фирма освен предписаното от закона необходимо съдържание може да включва означение за предмета на дейност, участвуващите лица, както и свободно избрана добавка.

продължава>
 
Страница 1 от 2
Ти си тук: Начало > Библиотека > НОРМАТИВНА БАЗА