Адвокат гр.Бургас-Регистрация на фирма,ЕТ,ЕООД,ООД. ВНЖ в Болгарии!

    Български (България)Russian (CIS)English (United Kingdom)

advokat-v-bolgarii2

Правни Услуги

Е-мейл Печат ПДФ
pravovae-uslugi- Правни консултации по гражданскоправни въпроси-устни, писмени и online;
- Процесуално представителство и правна защита по гражданскоправни дела;
- Процесуално представителство в съдебно-изпълнително производство;
- Абонаментно правно обслужване на търговски дружества;
- Консултации при сделки с недвижими имоти. Съдействие пред нотариус;
-Изготвяне на  нотариални актове за продажба, дарение, прехвърляне на имот срещу гледане и издръжка, замяна,  учредяване право на строеж, учредяване право на ползване, ипотеки и др.;
-Изготвяне на всички видове договори, споразумения, пълномощни и завещания.
 - Регистрация, промяна, прекратяване на търговци и търговски дружества, учредяване на юридически лица с нестопанска цел;
 -Консултации и представителство по вещноправни и облигационни казуси;
 - Консултации по семейноправни и наследственоправни въпроси;
 - Съдебна промяна на име;
 - Развод по взаимно съгласие или по вина на единия съпруг;
 - Консултации и правно съдействие при спор за родителски права;
  -Заместване съгласието на родителя със съдебно решение – при извеждане на дете извън границите на Р България;
  -Оспорване на бащинство, припознаване, искове за установяване на произход от майката, предявяване на искове за установяване на произход от бащата;
   -Поставяне под запрещение и назначаване на настойничество;
   -Издръжка:
   - Делба на имущество - съдебна и извънсъдебна;
   - Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака;
   - Консултации и правно съдействие при осиновяване;
   - Представителство пред държавни и общински органи;
   - Обжалване на наказателни постановления;
   - Обжалване на административни актове;
    -Вписване в Строителната камара;
 
Ти си тук: Начало > ВНЖ в Болгарии