Адвокат гр.Бургас-Регистрация на фирма,ЕТ,ЕООД,ООД. ВНЖ в Болгарии!

    Български (България)Russian (CIS)English (United Kingdom)

advokat-v-bolgarii2

advokat-v-bolgarii3

ВЛЕЗЕ В СИЛА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА БУРГАС!

Е-мейл Печат ПДФ
satelitna-snimkaКадастралната карта на гр. Бургас е одобрена със заповед №РД-18-9/30.01.2009год. на ИД на АГКК и след обявяването и в „Държавен вестник“ и изтичане на срока за обжалване, влезе в сила! Площта на територията на землище (урбанизирана територия, земеделски земи и гори)-гр. Бургас е 218 282 дка. По одобрената кадастрална карта имотите са 27 828 броя (16 103 броя в урбанизирана територия и 11 128 в земеделската територия, останалите са горска, транспортна, води, защитена и нарушена територия), сградите са 29 758 броя и самостоятелните обекти са 87 741 броя. Общият брой имоти за землище гр. Бургас са 145 327броя.Общият брой на подадените възражения по изработената КККР са 1916 броя /1.32% от общия брой/. От тях около 80% са за вписване на собственост, а от останалата част около 10% са за некоректно отразени схеми на самостоятелни обекти в комплексите и останалите 10% са за неправилно отразени граници на имоти. В ЗКИР има възможност за отстраняване на непълноти и грешки. Заинтересованото лице подава заявление, придружено със скица-проект на промените от правоспособно лице. Службата издава заповед за промяна. Съобщава я на заинтересованите страни и ако те не възразят, прави промените.
        Успешно бе завършен националният проект „Кадастър и имотен регистър“, чийто краен продукт е единна информационна система на кадастъра и имотния регистър.Проектът “Кадастър и имотен регистър” е прецизна дейност, свързана както с интересите на собствениците на имоти и на всички участници в пазара на имоти, така и с правителствената политика при проектирането на крупни инвестиционни проекти. Той обезпечава сигурността в имотните отношения, като намалява измамите с недвижими имоти. Проектът осигурява прозрачност при сделките с имоти и по този начин дава сигурност на правата на собственост на гражданите. С реализирането на проекта се покриват и критериите на Европейския съюз за развитието на ефективно функциониращи пазари и сигурност на сделките с имоти. Крайният продукт на проекта е Информационната система на кадастъра и имотния регистър.  Софтуерът е разработен от „Сименс анд бизнес сървисес“, Австрия.От 26 януари 2009 г. системата е внедрена и работи  във всички 28 регионални служби на кадастъра и 113 служби по вписвания, които са виртуално свързани помежду си и си обменят информация с реални данни в реално време.  Достъпът до данни и услуги на кадастъра и имотния регистър се осигурява чрез интернет портал www.icadastre.bg.
 
Ти си тук: Начало > Новини > Актуални Новини > ВЛЕЗЕ В СИЛА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА БУРГАС!