Адвокат гр.Бургас-Регистрация на фирма,ЕТ,ЕООД,ООД. ВНЖ в Болгарии!

    Български (България)Russian (CIS)English (United Kingdom)

advokat-v-bolgarii2

advokat-v-bolgarii3

НОВИЯТ СЕМЕЕН КОДЕКС Е ВЕЧЕ ФАКТ!

Е-мейл Печат ПДФ
bebe i dinia2Осиновяване без съгласие на родителя, според новия Семеен кодекс, се допуска, когато той трайно не полага грижи за детето и не дава издръжка или го отглежда и възпитава по вреден за развитието му начин. В тези случаи родителят ще се призовава пред съда, за да бъде изслушан. Извън този ред осиновяване без съгласие на родителя ще се задвижва и когато детето е настанено в специализирана институция по административен ред и родителят до 6 месеца след това без основателна причина не е поискал прекратяване на настаняването или промяна на мярката и връщане на детето или настаняването му при близки и роднини по реда на Закона за закрила на детето. В тези случаи дирекция "Социално подпомагане" по настоящия адрес на детето е длъжна до 7 дни след изтичане на 6-месечния срок след настаняването да уведоми регионалната дирекция за социално подпомагане за вписване на детето в регионалния регистър за пълно осиновяване.
               Във връзка с това, в преходните разпоредби на закона се записва, че родител, чието дете е настанено по съдебен ред в специализирана институция, без да е определен конкретен срок в съдебното решение, или чието дете пребивава там повече от 1 година, е длъжен до 3 месеца от обнародването на кодекса да поиска прекратяване на настаняването или промяна на мярката за закрила с цел отглеждане на детето. Съответната дирекция "Социално подпомагане” е длъжна в срок от 1 месец от обнародването на кодекса да уведоми родителя по постоянния му адрес за предприемане на тези мерки. Ако той не бъде намерен там, съобщение се разлепва на видно място в дирекцията, като се указва кога изтича срокът. Съобщението се връчва и по реда на ГПК.  Ако родителят не изпълни тези си задължения, дирекция "Социално подпомагане" уведомява съответната регионална дирекция за вписване на детето в регистъра за осиновяване.
              Новият СК предвижда, че държавата изплаща присъдената на български граждани издръжка за сметка на неизправния длъжник в размер, определен в съдебното решение, но не повече от максималния размер, определян ежегодно със Закона за държавния бюджет. За да се пристъпи към изплащане на издръжка от държавата трябва по изпълнителното дело да не са постъпили суми за две или повече месечни вноски, а неизправният длъжник да няма имущество, върху което да се насочи изпълнението, да е с неизвестен адрес или пък да се намира в държава, където съдебното решение не може да се изпълни или да изтърпява наказание лишаване от свобода. По този ред не се изплаща издръжка за навършили пълнолетие деца или на съпруг.
               С преходна разпоредба се уточнява, че до определяне със закон на максималния размер на присъдена издръжка, държавата плаща за сметка на длъжника не повече от 80 лв. По висящите изпълнителни дела и преписки, образувани до момента, държавата изплаща издръжка в присъдения размер, но не повече от 80 лв.
При гласуването на първите 60 текста от СК депутатите отхвърлиха новия регламент на фактическото съпружеско съжителство с огромно мнозинство - 77 депутати се обявиха против, само 7 го подкрепиха, а 8 се въздържаха.
Текстовете за брачния договор обаче бяха гласувани без обструкции, така, както бяха предложени от правната комисия.
 
Ти си тук: Начало > Новини > Актуални Новини > НОВИЯТ СЕМЕЕН КОДЕКС Е ВЕЧЕ ФАКТ!