Адвокат гр.Бургас-Регистрация на фирма,ЕТ,ЕООД,ООД. ВНЖ в Болгарии!

    Български (България)Russian (CIS)English (United Kingdom)

advokat-v-bolgarii2

ДАВНОСТ НА ПУБЛИЧНИТЕ ВЗЕМАНИЯ

Е-мейл Печат ПДФ
davnost Съгласно чл. 162 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), държавните вземания биват публични и частни. Публичните от своя страна биват: 1) за данъци, включително акцизи, както и митни сборове, задължителни осигурителни вноски и други вноски за бюджета; 2) за други вноски, установени по основание и размер със закон; 3) за държавни и общински такси, установени по основание със закон; 4) за незаконосъобразно извършени осигурителни разходи; 5) за паричната равностойност на вещи, отнети в полза на държавата, глоби и имуществени санкции, конфискации и отнемане на парични средства в полза на държавата; 6) по влезли в сила присъди, решения и определения на съдилищата за публични вземания в полза на държавата или общините, както и решения на Европейската комисия за възстановяване на неправомерно предоставена държавна помощ; 7) по влезли в сила наказателни постановления.
                               Съгласно чл. 168 от ДОПК публичното вземане се погасява: 1) когато е платено; 2) чрез прихващане; 3) по давност; 4) при опрощаване; 5) при смърт на физическо лице - след изчерпване на имуществото му, освен ако наследниците или други лица отговарят за публичното задължение; 6) след разпределение на постъпленията от осребряване на актива на юридическото лице, обявено в несъстоятелност, освен ако други лица отговарят за публичното задължение; 7) при заличаване на юридическото лице след прекратяване с производство по ликвидация, освен ако други лица отговарят за публичното задължение.
                                  Съгласно чл. 171, ал. 1 от ДОПК публичните вземания се погасяват с изтичането на 5-годишен давностен срок, смятано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, освен ако в закон е предвиден по-кратък срок. С изтичането на 10-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, се погасяват всички публични вземания независимо от спирането или прекъсването на давността освен в случаите, когато задължението е отсрочено или разсрочено - чл. 171, ал. 2 от ДОПК.
                                       На основание чл. 172, ал. 1 от ДОПК давността спира: 1) когато е започнало производство по установяване на публичното вземане - до издаването на акта, но за не повече от една година; 2) когато изпълнението на акта, с който е установено вземането, бъде спряно - за срока на спирането; 3) когато е дадено разрешение за разсрочване или отсрочване на плащането - за срока на разсрочването или отсрочването; 4) когато актът, с който е определено задължението, се обжалва; 5) с налагането на обезпечителни мерки; 6) когато е образувано наказателно производство, от изхода на което зависи установяването или събирането на публичното задължение.
                                 Давността се прекъсва с влизането в сила на акта за установяване на публичното вземане или с предприемането на действия по принудително изпълнение. Ако актът за установяване бъде отменен, давността не се смята прекъсната - чл. 172, ал. 2 от ДОПК. 
 http://www.advokat-online-bg.com/bg/Правни-услуги.html
 
Ти си тук: Начало