Адвокат гр.Бургас-Регистрация на фирма,ЕТ,ЕООД,ООД. ВНЖ в Болгарии!

    Български (България)Russian (CIS)English (United Kingdom)

advokat-v-bolgarii2

Търсене
Търсене само в:

Ключова дума иск

Общо 51 резултата са открити.

Страница 2 от 3
21. СЪДЕБНА ПРОМЯНА НА ЛИЧНО И ФАМИЛНО ИМЕ
(Съдебна практика/Съдебна практика)
... между син и баща, не са основание за промяна на бащиното и фамилно име на сина. Жалбоподателят е поискал промяна на бащиното и фамилно име, тъй като е в много лоши отношения с баща си, водят помежду си ...
22. НЕСЕКВЕСТИРУЕМОСТ НА ЖИЛИЩЕ
(Съдебна практика/Съдебна практика)
... г. по гр. д. № 502/2002 г. на С. окръжен съд, с което е уважен предявеният срещу него иск с правно основание чл. 135 от ЗЗД. Жалбоподателите твърдят, че решението е неправилно, тъй като е постановено в ...
... е образувано, по повод подадената касационна жалба от Ц. В. Н. и Д. А. Н. срещу решение от 27.06.2003 г. по гр. д. № 385 от 2003 г. на П. апелативен съд, с което е отхвърлен иск, с правно основание чл. ...
24. ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ЛИЧНО ИМУЩЕСТВО ПО ВРЕМЕ НА БРАКА
(Съдебна практика/Съдебна практика)
2/Решение № 267 от 1.04.2002 г. на ВКС по гр. д. № 795/2001 г., II г. о., докладчик съдията Веска Райчева;  чл. 21, ал. 2 СК, чл. 19, ал. 3 СК, чл. 25 СК;   Установеният принцип в иск за общност на вещите, ...
... не отговарят на изискванията да получават възлагане на жилищен имот, защото са със задоволена жилищна нужда. Жалбата е неоснователна. Съдът, който е счел, че тегленето на жребий е неудобно, поради ...
26. СЪДЕБНА ПРОМЯНА НА ИМЕ(1)
(Съдебна практика/Съдебна практика)
... М. Н. в М., както и в датата на раждане от 16.02.1968 г. на 14.02.1968 г. Ответникът е поискал да бъде допусната промяна на личното му име и датата на раждане, тъй като при съставяне на акта за раждане ...
27. ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ(1)
(Съдебна практика/Съдебна практика)
... от какви юридически факти е възникнало паричното задължение. Нормата има диспозитивен характер, защото е създадена в интерес на страните, и те могат да уговорят друго. Изискуемостта на паричното задължение ...
28. ТРУДОВИ СПОРОВЕ(1)
(Съдебна практика/Съдебна практика)
... изискуемите елементи.  При немотивиране на дисциплинарно уволнение чрез непосочване времето на нарушението, се допуска издаване на заповед в противоречие с чл. 194, ал. 1 от КТ, тъй като началният ...
29. ОСИНОВЯВАНЕ(1)
(Съдебна практика/Съдебна практика)
... съд, с което е отхвърлен иск, с правно основание чл. 64 от СК, за прекратяване на допуснато осиновяване. Жалбоподателите твърдят, че решението е неправилно, тъй като е постановено в нарушение на материалния ...
30. ИЗДРЪЖКА(1)
(Съдебна практика/Съдебна практика)
... е уважен предявеният срещу него иск с правно основание чл. 41 от СК и е осъден да заплаща издръжка на малолетното дете Р. Жалбоподателят твърди, че решението е неправилно, тъй като е постановено в нарушение ...
31. РОДИТЕЛСКИ ПРАВА(1)
(Съдебна практика/Съдебна практика)
... II г. о. намира, че молбата за отмяна на влязлото в сила решение е неоснователна. Поддържаното в молбата искане за отмяна на влязлото в сила решение, на основание чл. 231, ал. 1, б. "а" ГПК неоснователно, ...
32. ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ОКОНЧАТЕЛНИ ДОГОВОРИ(1)
(Съдебна практика/Съдебна практика)
... Върховният касационен съд, второ г. о., разгледа жалбата и провери обжалваното решение с оглед посочените касационни основания на отмяна и съобразно изискванията на чл. 218а и сл. от ГПК. Касационната ...
33. ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА(1)
(Съдебна практика/Съдебна практика)
... и неправилно СОС е приел, че не е неплатежоспособен, и е отхвърлил молбата му за откриване производство по несъстоятелност. Иска отмяна на обжалваното решение и постановяване на друго по чл. 632, ал. 1 ...
34. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА БРАК С РАЗВОД(1)
(Съдебна практика/Съдебна практика)
...  Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение намира, че въззивният съд е обсъдил, съгласно изискванията на чл. 127, ал. 2 ГПК направеното от ищеца пред данъчните органи извънсъдебно ...
35. СЪДЕБНА ДЕЛБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ(1)
(Съдебна практика/Съдебна практика)
... не отговарят на изискванията да получават възлагане на жилищен имот, защото са със задоволена жилищна нужда. Жалбата е неоснователна. Съдът, който е счел, че тегленето на жребий е неудобно, поради ...
36. ЗАПОВЕДНО ПРОИЗВОДСТВО
(Новини/Новини)
Продължителният съдебен процес вече може да бъде избегнат, като се поиска издаване на заповед за изпълнение. От този механизъм има смисъл, когато се очаква, че евентуалният ответник няма да отрече задължението ...
37. ЗАПОВЕДНО ПРОИЗВОДСТВО
(Актуални Новини/Актуални Новини)
Продължителният съдебен процес вече може да бъде избегнат, като се поиска издаване на заповед за изпълнение. От този механизъм има смисъл, когато се очаква, че евентуалният ответник няма да отрече задължението ...
... незаконосъобразно извършени осигурителни разходи; 5) за паричната равностойност на вещи, отнети в полза на държавата, глоби и имуществени санкции, конфискации и отнемане на парични средства в полза на ...
39. ДАВНОСТ НА ПУБЛИЧНИТЕ ВЗЕМАНИЯ
(Актуални Новини/Актуални Новини)
... незаконосъобразно извършени осигурителни разходи; 5) за паричната равностойност на вещи, отнети в полза на държавата, глоби и имуществени санкции, конфискации и отнемане на парични средства в полза на ...
Съгласно чл. 195, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), подлежат на обезпечение установените и изискуеми публични вземания. С изменението на чл. 195, ал. 5 от ДОПК (в сила от 01.01.2010 ...
Ти си тук: Начало