Адвокат гр.Бургас-Регистрация на фирма,ЕТ,ЕООД,ООД. ВНЖ в Болгарии!

    Български (България)Russian (CIS)English (United Kingdom)

advokat-v-bolgarii2

Търсене
Търсене само в:

Ключова дума вземане

Общо 14 резултата са открити.

1. ПОГАСИТЕЛНА ДАВНОСТ НА СМЕТКИТЕ ОТ ТОПЛОФИКАЦИЯ
(Актуални Новини/Актуални Новини)
... Но ако желае, длъжникът може да напише, че според него вземането е частично или изцяло погасено по давност. Възражението се прави в двуседмичен срок от връчването на заповедта, който не може да бъде продължаван. ...
2. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН-ТЪРГОВСКИ ПЪЛНОМОЩНИК
(НОРМАТИВНА БАЗА/НОРМАТИВНА БАЗА)
... на недвижими имоти, за поемане на менителнични задължения, за вземане на заем и за водене на процеси търговският пълномощник трябва да е упълномощен изрично. Други ограничения на пълномощното могат да ...
3. ОТМЯНА РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
(Съдебна практика/Съдебна практика)
... свързал с недопустимостта за вземане на решение за увеличаване на капитала, без той да е внесен напълно, като даже е квалифицирал това изискване, съобразно чл. 192, ал. 5 ТЗ . Информацията е нужна на ищеца ...
4. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН-ПРЕДПРИЯТИЯ И СДЕЛКИ С ТЯХ
(НОРМАТИВНА БАЗА/НОРМАТИВНА БАЗА)
...  (2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 1.07.2007 г. - изм., относно влизането в сила, бр. 80 от 2006 г.) В срока по ал. 1 всеки кредитор на отчуждителя или правоприемника, чието вземане не е обезпечено ...
5. СОЛИДАРЕН ДЛЪЖНИК
(ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ/ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ)
... запорират трудовото ми възнаграждение, личния ми автомобил и жилището ми?      Отговор:                         Съгласно ГПК, взискателят може да насочи изпълнението върху всяка вещ или вземане ...
6. НЕСЕКВЕСТИРУЕМОСТ НА ЖИЛИЩЕ
(Съдебна практика/Съдебна практика)
... ЗЗД, тъй като е тяхна дъщеря. Въззивният съд правилно е приел, че вземането на кредитора е възникнало преди извършването на сделката, чието обявяване за недействителна е поискано, както и че състоянието ...
7. КРАТКАТА ПОГАСИТЕЛНА ДАВНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН
(Съдебна практика/Съдебна практика)
... приел, че молителят има парично вземане по търговска сделка, квалифицирана като спедиционна, вместо превозна. Правилно въззивният съд е преценил характера на процесния договор, обсъждайки съдържанието ...
8. ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ(1)
(Съдебна практика/Съдебна практика)
... съединение иск по чл. 79 от Закона за задълженията и договорите за сумата 21 292,85 лв. - претендирано вземане за разходвано и незаплатено гориво от ответника, и по чл. 86 ЗЗД за сумата 10 395,40 лв. - ...
... предоставена държавна помощ; 7) по влезли в сила наказателни постановления.                                Съгласно чл. 168 от ДОПК публичното вземане се погасява: 1) когато е платено; 2) чрез прихващане; ...
10. ДАВНОСТ НА ПУБЛИЧНИТЕ ВЗЕМАНИЯ
(Актуални Новини/Актуални Новини)
... предоставена държавна помощ; 7) по влезли в сила наказателни постановления.                                Съгласно чл. 168 от ДОПК публичното вземане се погасява: 1) когато е платено; 2) чрез прихващане; ...
... на публичното вземане - до 19.12.2007 г. като правнорелевантна за непротивопоставимост на особения залог се приемаше датата на съобщението за извършеното вписване.                                С изменението ...
12. ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
(Актуални Новини/Актуални Новини)
... на публичното вземане - до 19.12.2007 г. като правнорелевантна за непротивопоставимост на особения залог се приемаше датата на съобщението за извършеното вписване.                                С изменението ...
...              Ако в една сграда има 20 собственика, то по стария правилник всеки участва с по един глас или с 1/20 във вземането на решения, а Законът налага това да става на база процент от собствеността ...
14. КАК ДА СКЛЮЧИМ ПРАВИЛНО СДЕЛКА С НЕДВИЖИМ ИМОТ?
(Актуални Новини/Актуални Новини)
... важен момент от процеса на избора на недвижим имот е този на осъществяването на огледи. Ефективно проведеният оглед оказва решаващо влияние върху вземането на решение за покупка или наем на имота. При ...
Ти си тук: Начало