Адвокат гр.Бургас-Регистрация на фирма,ЕТ,ЕООД,ООД. ВНЖ в Болгарии!

    Български (България)Russian (CIS)English (United Kingdom)

advokat-v-bolgarii2

Търсене
Търсене само в:

Ключова дума съд

Общо 47 резултата са открити.

Страница 1 от 3
1. ПОГАСИТЕЛНА ДАВНОСТ НА СМЕТКИТЕ ОТ ТОПЛОФИКАЦИЯ
(Актуални Новини/Актуални Новини)
... да се позове на изтекла погасителна давност. Той може да направи това пред съд или съдебен изпълнител . Топлофикациите се възползват основно от предвиден в новия  ГПК начин за по-бързо събиране на дългове. ...
... СЪДЕЙСТВИЕ ПРЕД НОТАРИУС; -ЗАВЕЩАНИЯ; -ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПО ГРАЖДАНСКИ, ТЪРГОВСКИ,  АДМИНИСТРАТИВНИ  И  ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА; -ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ, РЕГИСТРАЦИЯ И ПРОМЕНИ НА ЕТ И ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА.ОБЯВЯВАНЕ ...
... съдебно дело ищецът да се довери на адвоката на ответника!Абсурдно, нали?!?Още повече, че по правило купувачът заплаща разноските по нотариалното прехвърляне на имота, включително адвокатски хонорар, т.е. ...
На 01.01.2008г. влезе в сила Закон за търговския регистър. С него се премахна изискването за регистрацията на търговци /ЕТ, търговски дружества и кооперации/ към окръжните съдилища.Създаде се нов,  национален  ...
5. ОТМЯНА РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
(Съдебна практика/Съдебна практика)
... на чл. 218в ГПК по повод подадена касационна жалба от О. П. М., чрез адв. Б. Н., против Решение № 128 от 05.05.2006 год. по т. д. № 59/2006 год. на П. апелативен съд, с което е оставено в сила Решение ...
6. ПОВТОРНО ОСИНОВЯВАНЕ
(Съдебна практика/Съдебна практика)
Решение № 560 от 29.08.2003 г. на ВКС по гр. д. № 1230/2002 г., II г. о. докладчик съдията; Собственост и право, бр. 3/2004 г.; чл. 53 СК; Недопустимо е повторно осиновяване без прекратяване на предходното. ...
7. ИЗДРЪЖКА НА НАВЪРШИЛО ПЪЛНОЛЕТИЕ ДЕТЕ
(Съдебна практика/Съдебна практика)
... които да му позволяват без особено затруднение да отделя средства и за издръжка на пълнолетното си дете. В случая законосъобразен е изводът на съда за невъзможността на ответника да достави на пълнолетната ...
8. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН-ТЪРГОВСКА ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ
(НОРМАТИВНА БАЗА/НОРМАТИВНА БАЗА)
Определение Чл. 7. (1) Фирма е наименованието, под което търговецът упражнява занятието си и се подписва. (2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1993 г.) Всяка фирма освен предписаното от закона необходимо съдържание ...
9. РАЗМЕР НА МИНИМАЛНИТЕ КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ СРЕДСТВА
(Съдебна практика/Съдебна практика)
2/ Решение № 1047 от 23.06.2006 г. на ВКС по гр. д. № 2875/2003 г., II г. о., докладчик съдията Ценка Георгиева; чл. 215 КТ, чл. 228, ал. 2 КТ, чл. 52, ал. 1 Наредба за служебните командировки на шофьорите ...
10. УНИЩОЖАЕМ ДОГОВОР
(Съдебна практика/Съдебна практика)
... Й. Ж., ЕТ С. Г. Ц. и Д. Т. Ц., всички от гр. С., срещу въззивното Решение на С. окръжен съд, ГК, от 12.III.2001 г., постановено по гр. д. № 362/2000 г. В жалбата са развити оплаквания за неправилно прилагане ...
11. ПРАВО НА ИЗДРЪЖКА ЗА МИНАЛ ПЕРИОД
(ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ/ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ)
... бракоразводното решение съдът задължително е определил месечна издръжка, т.е. бившият Ви съпруг дължи издръжка за децата(детето) от влизане в сила на съдебното решение.Съгласно ЗЗД, погасителна давност ...
12. СОЛИДАРЕН ДЛЪЖНИК
(ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ/ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ)
... на длъжника.Длъжникът може да предложи изпълнението да бъде насочено върху друга вещ или вземане или да бъде извършено само чрез някои от исканите от взискателя начини на изпълнение. Ако съдебният изпълнител ...
13. СЪДЕБНА ПРОМЯНА НА ЛИЧНО И ФАМИЛНО ИМЕ
(Съдебна практика/Съдебна практика)
2/ Решение № 142 от 25.02.2003 г. на ВКС по гр. д. № 703/2002 г., II г. о., докладчик съдията Веска Райчева; Бюлетин на ВКС, бр. 2/2003 г., стр. 24; чл. 19 Закон за гражданската регистрация; Лошите отношения ...
14. НЕСЕКВЕСТИРУЕМОСТ НА ЖИЛИЩЕ
(Съдебна практика/Съдебна практика)
2/ Решение № 339 от 27.05.2004 г. на ВКС по гр. д. № 668/2003 г., II г. о., докладчик съдията Веска Райчева; чл. 135, ал. 2 ЗЗД, чл. 339, б. "ж" ГПК;  За да бъде жилището несеквестируемо, то следва да ...
2/ Решение № 120 от 4.03.2004 г. на ВКС по гр. д. № 1021/2003 г., II г. о., докладчик съдията В. Райчева; чл. 64, ал. 1, т. 3 СК, чл. 27, ал. 1 Закона за закрила на детето (ЗЗД); Производството по делото ...
16. ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ЛИЧНО ИМУЩЕСТВО ПО ВРЕМЕ НА БРАКА
(Съдебна практика/Съдебна практика)
2/Решение № 267 от 1.04.2002 г. на ВКС по гр. д. № 795/2001 г., II г. о., докладчик съдията Веска Райчева;  чл. 21, ал. 2 СК, чл. 19, ал. 3 СК, чл. 25 СК;   Установеният принцип в иск за общност на вещите, ...
... довода, че с посоченото разпределение на имотите, предмет на касационното обжалване, е нарушената разпоредба на чл. 292 и чл. 4 ГПК, като съдът не е взел предвид, че касаторът няма жилище, докато ответниците ...
18. КРАТКАТА ПОГАСИТЕЛНА ДАВНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН
(Съдебна практика/Съдебна практика)
... ал. 1 от ТЗ. Образувано е по касационна жалба на "К. Ч." АД, гр. П. срещу въззивното Решение № 296/05.07.2005 година по в. гр. д. № 432/2004 г. на П. апелативен съд, с което съдът е оставил в сила първоинстанционното ...
19. СЪДЕБНА ПРОМЯНА НА ИМЕ(1)
(Съдебна практика/Съдебна практика)
1/ Решение № 61 от 11.02.2003 г. на ВКС по гр. д. № 705/2002 г., II гр. о., докладчик съдията Веска Райчева; чл. 19, ал. 1 ЗГР, чл. 38, ал. 4 ЗГР;   Разпоредбата на чл. 38, ал. 4 от ЗГР допуска промяна ...
20. ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ(1)
(Съдебна практика/Съдебна практика)
... особена форма за поканата. Но от нейното съдържание трябва да става ясно, че се иска изпълнение на конкретна по вид и размер дължима престация. Производството е по чл. 218а, б. "б" ГПК. Образувано е ...
Ти си тук: Начало